Herbiovit Nyereményjáték Szabályzat

Bio Egészség Kft. PROMÓCIÓS JÁTÉKA

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: „Nevezd meg és nyerj!” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője: Bio Egészség Kft. Székhely 1184 Budapest, Lakatos út 36/b. cégjegyzékszám: 01-09-958034/4, adószám: 23277407-2-43 (a továbbiakban: Szervező)

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2023. december 12-től december 19-ig.

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek a közösségi oldalon közzétett bejegyzést meg kell hozzászólásban megírniuk egy általuk ismert Herbiovit gyógynövényes gyógyhatású krém nevét. 

Csak az vesz részt a sorsoláson, aki hozzászólásban legalább egy helyes választ ad. 

A játékban részt vevők közül három, véletlenszerűen kiválasztott játékos kerül kisorsolásra. A három kisorsolt játékos nyereménye személyenként 1 db ajándékcsomag, amelynek tartalma egy 250 ml-es Vadgesztenye lábkrém, egy 250 ml-es Body Love testápoló, valamint egy 60 darabos Q10 kapszula.

A nyerteseket a sorsolás után közzétett posztban megjelöljük.

A nyeremény átvételéhez a nyerteseknek legkésőbb a sorsolást követően 3 napon belül kell

jelentkezniük a Multi-Vitamin.hu oldalnak küldött Messenger üzenetben.

A nyereményt legkésőbb 2023. január 15-ig vehetik át előre egyeztetett módon a felajánló Cupy Kft-től az általuk meghatározott módon. 

A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:

A Játék 2023. december 12. napján kezdődik, és 2023. december 19. napjáig tart. 

Sorsolás időpontja: 2023. december 20.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki hozzászólásban legalább egy helyes választ adott. 

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a megfelelő bejegyzés alatt kommentben megírja a helyes válaszok egyikét. A Szervező bármely, a feltételeknek megfelelő, tehát gyógynövényes, gyógyhatású krém megnevezését elfogadja helyes válaszként. 

Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. 

VI. NYEREMÉNYEK:

3 db ajándékcsomag, amelyek tartalma minden csomag esetében egy 250 ml-es Vadgesztenye lábkrém, egy 250 ml-es Body Love testápoló, valamint egy 60 darabos Q10 kapszula.

VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

Sorsolás időpontja: 2023. december 20.

Szervező a nyertesek nevét legkésőbb a sorsolást követő napon teszi közzé Facebook (https://www.facebook.com/Multivitaminhu/) oldalán. A nyertes Játékosok ezt követően felvehetik a kapcsolatot a Szervezővel Messenger üzenetben. A nyerteseket a szervező is értesíti Messenger üzenetben. 

VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

IX. ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.

Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.

Az adatfeldolgozó:

Bio Egészség Kft.

Székhely: 1184 Budapest, Lakatos út 36/b.

cégjegyzékszám: 01-09-958034/4,

adószám: 23277407-2-43.

A Szervező mellett a nyereményeket felajánló Cupy Kft. is megkapja a nyertesek adatait, amelyet a nyeremények átadásához, szállításához használ fel. 

Székhely:  1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

E-mail:  info@herbiovit.hu

Telefon:  06703367552

Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli. 

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a nyertesek között szerepel, úgy a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Multivitaminhu/) Szervező munkatársai legkésőbb a sorsolás napját követően közzétegyék.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára; 

b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban; 

c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.