Nyereményjáték szabályzat

Bio Egészség Kft. PROMÓCIÓS JÁTÉKA

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: „Oszd meg és nyerj!” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője: Bio Egészség Kft. Székhely 1184 Budapest, Lakatos út 36/b. cégjegyzékszám: 01-09-958034/4, adószám: 23277407-2-43 (a továbbiakban: Szervező)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2023. november 10-től november 12-ig.

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek a közösségi oldalon közzétett bejegyzést meg kell osztaniuk, majd a bejegyzés alatt kell hozzászólásban megírniuk, hogy a megosztást megtették. 

Csak az vesz részt a sorsoláson, aki megosztja a játékban részt vevő bejegyzést, és hozzászólásban is jelzi a megosztás tényét. 

A játékban részt vevők közül kettő, véletlenszerűen kiválasztott játékos kerül kisorsolásra. A két kisorsolt játékos nyereménye személyenként 1 db 5.000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet a https://multi-vitamin.hu/ webáruházban válthat be.

A nyerteseket a sorsolás után közzétett posztban megjelöljük.

A nyeremény átvételéhez a nyerteseknek legkésőbb a sorsolást követően 7 napon belül kell
jelentkezniük a Multi-Vitamin.hu oldalnak küldött Messenger üzenetben.

A nyereményt legkésőbb 2023. december 23-ig vehetik át előre egyeztett módon a Bio Egészség Kft. üzleteiben, vagy elektronikus úton. A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A
nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:

A Játék 2023. november 24. napján kezdődik, és 2023. november 26. napjáig tart. 
Sorsolás időpontja: 2023. november 27.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki megosztotta a játékban részt vevő bejegyzést és hozzászólásban megerősítette a megosztás tényét.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a megfelelő bejegyzést megosztja és ennek tényét kommentben is megírja.

Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. 

VI. NYEREMÉNYEK:

2 db 5.000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet a https://multi-vitamin.hu/ webáruházban válthatnak be a szerencsés nyertesek.

VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

Sorsolás időpontja: 2023. november 27.

Szervező a nyertesek nevét legkésőbb a sorsolást követő napon teszi közzé Facebook (https://www.facebook.com/Multivitaminhu/) oldalán. A nyertes Játékosok ezt követően felvehetik a kapcsolatot a Szervező ügyfélszolgálatával a +36 1 255 05 55 telefonszámon vagy e-mailben a rendeles@multi-vitamin.hu elérhetőségen, ahol a nyeremények átvételét egyeztethetik.

VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

IX. ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.
Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.
Az adatfeldolgozó:
Bio Egészség Kft.
Székhely: 1184 Budapest, Lakatos út 36/b.
cégjegyzékszám: 01-09-958034/4,
adószám: 23277407-2-43.

Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli. 

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a nyertesek között szerepel, úgy a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Multivitaminhu/) Szervező munkatársai legkésőbb a sorsolás napját követően közzétegyék.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára; 
b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban; 
c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.