Nyereményjáték szabályzat

Bio Egészség Kft. PROMÓCIÓS JÁTÉKA

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: „Ismerd fel!” (a továbbiakban: Játék).
 

A Játék szervezője: Bio Egészség Kft. Székhely 1184 Budapest, Lakatos út 36/b. cégjegyzékszám: 01-09-958034/4, adószám: 23277407-2-43 (a továbbiakban: Szervező)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2021. november 22-től 2021. november 30-ig.

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek a közösségi oldalon közzétett bejegyzés alatt kell hozzászólásban megírniuk, hogy ki ajánlja a Herbow termékeket a kihelyezett plakátokon.

Csak az vesz részt a sorsoláson, aki hozzászólásban megírja az ajánló nevét, vagy feltölti a lefotózott plakátot.  

A játékban részt vevők közül kettő, véletlenszerűen kiválasztott játékos kerül kisorsolásra. A két kisorsolt játékos nyereménye személyenként 1 db 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet a https://multi-vitamin.hu/ webáruházban válthat be, 1 db 5.000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet a https://multi-vitamin.hu/ webáruházban válthat be.

Azok között, akik lefotózzák a plakátot, és feltöltik azt kommentben, további 1 db 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki, melyet a https://multi-vitamin.hu/ webáruházban válthat be. 

A vásárlási utalványok a kisorolás sorrendjében kerülnek kiosztásra. 

A nyeremény átvételéhez a nyerteseknek legkésőbb a sorsolást követően 7 napon belül kell jelentkezniük a Bio Egészség Kft. telefonos ügyfélszolgálatán a +36 1 255 05 55 telefonszámon vagy e-mailben az info@multi-vitamin.hu elérhetőségen. 

A nyereményt legkésőbb 2021. december 31-ig vehetik át előre egyeztett módon a Bio Egészség Kft. üzleteiben, vagy elektronikus úton. A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:

A Játék 2021. november 22. napján kezdődik, és 2021. november 30. napjáig tart. 
Sorsolás időpontja: 2021. december 1.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki hozzászólásban megírta a megfelelő, a Bio Egészség Kft. Facebook oldalán közzé tett bejegyzés alá a keresett megfejtést.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a megfelelő bejegyzés alá pár szóban megírja alá a keresett ajánló személy nevét.   

Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. 

VI. NYEREMÉNYEK:

3 db vásárlási utalvány mindkét játékban:

  • 1 db 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet a https://multi-vitamin.hu/ webáruházban válthat be, 
  • 1 db 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet a https://multi-vitamin.hu/ webáruházban válthat be, 
  • valamint 1 db 5.000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet a https://multi-vitamin.hu/ webáruházban válthat be.

 

VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

Sorsolás időpontja: 2021. december 1.

Szervező a nyertesek nevét legkésőbb a sorsolást követő napon teszi közzé Facebook (https://www.facebook.com/Multivitaminhu/) oldalán. A nyertes Játékosok ezt követően felvehetik a kapcsolatot a Szervező ügyfélszolgálatával a +36 1 255 05 55 telefonszámon vagy e-mailben az info@multi-vitamin.hu elérhetőségen, ahol a nyeremények átvételét egyeztethetik.

VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

IX. ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.
Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.
Az adatfeldolgozó:

Bio Egészség Kft.
Székhely: 1184 Budapest, Lakatos út 36/b.
cégjegyzékszám: 01-09-958034/4,
adószám: 23277407-2-43.


Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli. 

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a nyertesek között szerepel, úgy a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Multivitaminhu/) Szervező munkatársai legkésőbb a sorsolás napját követően közzétegyék.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára; 
b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban; 
c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.